top of page
unicef logo 2.png

WSPARCIE DZIECI I MŁODZIEŻY Z UKRAINY

POLUKRUJ

Dzieci i młodzież z Ukrainy potrzebują wsparcia i zaiteresowania. Ale także integracji z Polską.

Dzięki UNICEF i Miastu Stołecznemu Warszawie, powstał program, który poprzez naukę, zabawę i zajęcia specjalistyczne, dąży  do tego aby dzieci mogły wzrastać w przyjaznym i otwartym środowisku. Polukruj to także program wsparcia, a więc zapewnienie możliwości edukacji. 

Opierając się na dokonanej diagnozie lokalnych potrzeb społeczności polskiej oraz uchodźców wojennych z Ukrainy w Dzielnicy Wawer oraz własnych wywiadów dokonanych w okolicznych placówka edukacyjnych zapewniliśmy:

  • przestrzeń oraz niezbędny sprzęt umożliwiający w trakcie trwania roku szkolnego uchodźcom z Ukrainy kontynuacji nauki w ukraińskim systemie edukacji w trybie zdalnym.

  • dostęp do nauki języka polskiego dla dorosłych, dzieci i młodzieży

  • prowadzenie pracy z rodziną w szczególności w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, wsparcia terapeutycznego w przypadku zdiagnozowanych trudności adaptacyjnych,

  • organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji.

  • prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych, organizacji czasu wolnego, z zapewnieniem dożywiania,

  • realizację inicjatyw młodzieżowych na rzecz budowania pozytywnych relacji.

  • weekendowe prowadzenie dodatkowych działań w środowisku lokalnym, dotyczących aktywizacji społecznej w tym. animacyjnych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i integrujących rodziny, w szczególności młodzież ukraińską i polską, z wykorzystaniem streetworkingu

318882939_1225059841377519_720616853099517615_n.jpg

CEL

Realizując projekt POLUKRUJ odpowiedzieliśmy na potrzeby społeczności polskiej oraz uchodźców wojennych z Ukrainy, w tym problemów wynikających z adaptacją, dostępem do edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz dostępności do pomocy specjalistycznej, ułatwiającej rodzinom ukraińskim adaptację w środowisku lokalnym

SPOSOBY PRACY

Powierzchnia i narzędzia do edukacji, nauka języka polskiego, organizacja spotkań i wydarzeń integracyjnych, działania opiekuńczo - wychowawcze, integracja w środowisku lokalnym, 

animacje i wydarzenia .

Współpraca z lokalnymi szkołami, organizacjami i instytucjami samorządowymi 

318313563_1225062901377213_242439861129791185_n.jpg
bottom of page